ICG VALORACIÓ

Intervalor Consulting Group, per mitjà de les seves oficines a Espanya i la seva col·laboració Internacional, des de fa anys assessora els seus clients oferint la seva dilatada experiència en la valoració d’actius en qualsevol sector.

Intervalor Consulting Group ofereix als seus clients un servei continu d’actualització, consistent en una Valoració inicial i actualitzacions anuals.

QUÈ ÉS VALOR?

L’estimació del valor ha estat pràctica quotidiana des dels inicis de la humanitat i per tant del comerç. Amb el transcórrer del temps, les pràctiques comercials i els béns que eren objecte de transaccions van anar guanyant en complexitat i sofisticació, la qual cosa va fer necessària anàlisi cada vegada més profunds per a arribar a una conclusió de valor.

A conseqüència d’aquesta necessitat, la companyia Intervalor Consulting Group, té com a objectiu l’anàlisi en profunditat dels factors que afecten el valor d’un bé i el desenvolupament de metodologies i sistemes de treball per a arribar a conclusions de valor professionals, objectives i suportables. Aquest objectiu comporta la necessitat d’un coneixement profund sobre els factors i pràctiques comercials que afecten el valor d’un bé en diferents circumstàncies i àrees econòmiques.

L’estimació del valor s’ha convertit en una especialitat molt específica que posseeixen els nostres tècnics, formats en diverses branques de l’enginyeria, arquitectura i economia, a més d’una formació constant en l’empresa.

A QUI PRESTEM EL NOSTRE SERVEI?

 • Societats Industrials
 • Societats comercials
 • Explotadors d’Immobles
  • Hotels
  • Immobiliàries
  • Aparcaments
  • Cinemes
  • Teatres
  • Poliesportius
 • Empreses de Transports
  • Ferrocarrils
  • Carreteres
  • Aèries
  • Marítimes
 • Societats Mineres
 • Societats Agropecuàries
 • Cooperatives
 • Bancs
 • Societats Financeres
 • Companyies d’assegurances
 • Empreses d’Arts Gràfiques
 • Editorials
 • Indústria de l’espectacle
 • Institucions
  • Col·legis
  • Universitats
  • Hospitals
  • Museus
  • Esglésies
 • Empresas de Servei Públic
 • Entitats Públiques
  • Ajuntaments
  • Diputacions
  • Comunitats Autònomes
  • Departaments Governamentals

QUÈ VALOREM?

 • Immobilitzat material
  • Terrenys
  • Millores del Terreny
  • Edificis i obra civil
  • Obres en curs
  • Maquinària i Instal·lacions
  • Útils i Eines
  • Mobiliari i Equip d’oficina
  • Vehicles
  • Equips informàtics
  • Vaixells
  • Drassanes i Instal·lacions portuàries
  • Ports Esportius
  • Aeroports
 • Xarxes de Distribució
  • Elèctrica
  • Aigua
  • Gas
  • Hidrocarburs
 • Centrals Elèctriques
  • Nuclears
  • Hidroelèctriques
  • Combustible
  • Solars i Eòliques
 • Finques Rústiques i d’Esbarjo
 • Urbanitzacions
 • Complexos Turístics
 • Carteres d’Assegurances
 • Immaterial i Financer
  • Empreses en marxa
  • Paquet accions
  • Cartera de valors
  • Fons de Comerç
  • Projectes
  • Processos de Fabricació
  • Marques
  • Patents
  • Fórmules secretes
  • Models d’utilitat
  • Concessions
  • Lucre Cessant
  • Llicències
  • Indemnitzacions
  • Drets de Traspàs
  • Programari
  • Group of business people in office Building

PER A QUÈ VALOREM?

La introducció de les Normes Internacionals de Comptabilitat determina a les empreses la necessitat, en diferents circumstàncies, de presentar informació dels seus estats financers sobre el valor raonable dels seus actius tant materials com immaterials.

Les nostres valoracions s’utilitzen tant en la presa de decisions d’inversió o desinversió, com per a la determinació del valor d’actius emprats com a garantia en processos de finançament o l’establiment de valors per a l’assegurança.

Intervalor Consulting Group, utilitza les definicions i mètodes de valoració internacionalment acceptats per l’International Valuation Standards Commitee.

Els nostres tècnics són especialistes en la determinació del valor raonable dels actius seguint els criteris definits en les Normes Internacionals de Comptabilitat.

PER QUÈ VALOREM?

 • Inversió /Desinversió /Transferències de capital
  • Compres
  • Vendes
  • Fusions
  • Liquidació
  • Herències
  • Participació en el capital
  • Ampliacions de capital
  • Due diligence tècnic
 • Finançament:
  • Valoració
  • Sol·licitud de crèdits
  • Emissió d’Obligacions
  • Operacions de Lísing (es correcto)
  • Sale &Leaseback
 • Gestió i Control Patrimonial
  • Creació de sistemes de control
  • Creació de Fitxers mecanitzats
 • Assegurances
  • Determinació del Valor assegurable
  • Peritatge de sinistres
 • Estudis Econòmics:
  • Plans de Viabilitat
  • Reestructuracions
  • Refinançament
  • Autofinançament
  • Determinació de beneficis reals
  • Reserves extraordinàries
  • Fons de Reposició de Maquinària
  • Inversió per centres de cost
  • Reconciliació Físic
 • Jurídic-Fiscal
  • Testimoniatge davant tribunals
  • Expropiacions
  • Arbitratges
  • Herències
  • Determinació Plusvàlues
  • Regularització de Balanços
  • Plans Amortització
  • Determinació de Costos Reals
  • Càlcul d’amortitzacions tècniques
  • Càlculs de Vida Útil normal i vida romanent
 • Altres
  • Expropiacions
  • Valoració béns destinats a l’exportació
  • Obres d’art

QUE PODEM FER PER TU?

ICG és una empresa global i diversificada quant als serveis que presta: valoració, consultoria i gestió integral d’actius, així com els serveis relacionats amb el sector de les assegurances i valor d’empresa (marques, patents, models d’utilitat, etc.). Contacta amb nosaltres i els nostres assessors t’atendran.

MADRID

915 421 167
madrid@intervalor.es

BARCELONA

934 399 906
barcelona@intervalor.es

LA VALORACIÓ IMMOBILIÀRIA

L’estudi de terrenys, edificis i altres construccions requereix no solament l’anàlisi de les característiques intrínseques del bé, sinó també de l’entorn en què es troben.

Ordenances urbanístiques, economia local i nacional, oferta i demanda del mercat, utilitats, …, són alguns dels condicionants que afecten el valor d’una propietat immobiliària.

La major i millor utilització i els possibles usos alternatius, són també aspectes que influeixen en la rendibilitat potencial d’un immoble i que han de ser analitzats per experts.

Edificis de caràcter:

 • Industrial
 • Oficines
 • Corporatius
 • Administratius
 • Residencials
 • Comercials
 • Turístics
 • Esportius
 • Sanitaris
 • Educatius
 • Promocions en curs
 • En rehabilitació

Terrenys solars i parcel·les de caràcter:

 • Residencial
 • Industrial
 • Equipaments
 • Segons el seu aprofitament urbanístic

Finques rústiques de caràcter:

 • Agrícola
 • Forestal
 • Ramadera

LA VALORACIÓ INDUSTRIAL

El departament de Valoració Industrial d’Intervalor Consulting Group, compta amb professionals experimentats per a poder realitzar les anàlisis necessàries que condueixin a una Conclusió de Valor real i objectiva.

Un immobilitzat industrial es compon de diversos components, terreny, edificis, maquinària, instal·lacions, utillatge, mobiliari i equip d’oficina, equip de processament de dades i vehicles, etc… Tots ells requereixen una anàlisi individualitzada, però tots formen part d’un ens operatiu dissenyat i creat per a produir: per tant, per a determinar el seu Valor Real de Mercat no sols cal determinar el seu Cost de Reposició, la seva depreciació física, sinó que, és necessari també una anàlisi del procés productiu, dels components tecnològics, dels costos operatius i del producte, de la vida econòmica romanent d’aquest, la seva relació amb la vida romanent de la instal·lació i dels usos alternatius dels elements productius.

Valoracions industrials com ara:

 • Plantes químiques
 • Indústria tèxtil
 • Arts gràfiques
 • Jaciments minerals
 • Siderúrgia
 • Plantes de cogeneració
 • Instal·lacions lúdiques i esportives (Estacions d’esquí, camps de golf…)
 • Ajuntaments
 • Indústria auxiliar de l’automoció
 • Construcció de maquinària
 • Metal·lúrgia
 • Indústria del calçat
 • Paper i derivats
 • Indústria alimentària
 • Restaurants
 • Hospitals
 • Supermercats
 • Fàbriques de pinsos
 • Indústria de la fusta
 • Confecció
 • Locals comercials diversos
 • Indústries diverses manufactureres (plàstic, perfumeria, botiga de joguines…)
 • Hotels
 • Indústria farmacèutica
 • Indústria de la ceràmica
 • Cellers vinícoles i espumosos
 • Fabricació d’automòbils
 • Explotacions ramaderes
 • Etc…

EL VALOR D’EMPRESA

La valoració d’una empresa és l’estimació dels drets expectants dels titulars del seu capital, tingui la forma jurídica individual o anònima. Es parla també, en el mateix sentit, d’estimació del Capital Econòmic, per a distingir tal valoració d’aquella purament comptable obtinguda del balanç.

L’estimació del valor d’una empresa requereix analitzar tots els elements, tant materials com immaterials que la componen, la seva aportació als beneficis o a la falta d’ells, a més d’estudiar l’entorn en què es desenvolupa la societat.

Intervalor Consulting Group és una societat independent, que no està lligada a cap grup financer ni industrial i en els seus últims vint-i-cinc anys d’existència s’ha guanyat una gran reputació en el món empresarial, realitzant valoracions d’empreses, tant dels seus actius tangibles (maquinària, elements de transport, instal·lacions, mobiliari i inventaris), com a intangibles (fons de comerç, patents, marques, concessions administratives, drets i aplicacions informàtiques).

Elaborem valoració d’empreses i els seus actius per a:

 • Tot tipus de companyies, públiques i privades, negocis i empreses, per a fusions, escissions i adquisicions, cerques de finançament, embargaments de l’Administració Pública, etc…
 • Entitats financeres, per als seus departaments de riscos.
 • Inversors particulars davant processos de compra-venda.

VALORACIÓ PER A ASSEGURANCES

Una bona cobertura d’assegurances és un element de gran importància per a l’eficaç gestió d’una empresa.

Només una valoració actualitzada del bé assegurable permet d’una forma eficaç evitar el risc d’una infraassegurança o supraassegurança, i en cas de sinistre, l’aplicació de la regla proporcional.

Intervalor Consulting Group ofereix als seus clients un servei continu d’actualització, consistent en una valoració inicial i actualitzacions anuals que permet mantenir al dia els valors a assegurar, fent una distribució per àrees de risc i segregant les propietats assegurables de les no assegurables.

DETERMINACIÓ DELS PERJUDICIS EN CAS DE SINISTRE (PERITATGES)

La correcta determinació a priori dels valors a assegurar (Depreciat o De Nou) simplifica el càlcul de les indemnitzacions a percebre en cas de sinistre, evitant-se la possible aplicació de la Regla Proporcional, al mateix temps que es redueix el període de la seva liquidació.

PÈRDUA DE BENEFICIS (LOSS ASSESSING)

Són aquells perjudicis que es produeixen a conseqüència de l’atur de producció d’unes instal·lacions i per causa d’un sinistre.

VALORACIÓ OBRES D’ART

En el patrimoni artístic no existeix una consciència sobre la importància de tenir valors actualitzats, així com tenir ben documentades o assessorades les col·leccions d’art.

Atesa aquesta falta de consciència i informació, Intervalor Consulting Group ofereix servei d’assessorament i valoració de patrimoni artístic.

CONTACTA AMB NOSALTRES

Responsable: Intervalor, sent la Finalitat; la recollida d'informació que el client ens sol·liciti. La Legitimació; és gràcies al teu consentiment. Destinataris: La teva informació serà emmagatzemada en la nostra bases de dades, i serà tractada i examinada només pels responsables d’Intervalor Consulting Group. Podràs exercir Els teus Drets d'Accés, Rectificació, Limitació o Suprimir les teves dades a intervalor@intervalor.es Per a més informació consulta la nostra política de privacitat.